Användarvillkor för Webb- & Mobiltjänsten Lociloci

Denna version gäller frän och med 1 november 2010 och tills vidare.

VIKTIGT, LÄS NOGA IGENOM DESSA ANVÄNDARVILLKOR INNAN DU REGISTRERAR DIG ELLER ANVÄNDER DIG AV LOCILOCIS TJÄNSTER.

Lo Cilo Ci AB, org. nr. 556746-9811, Kronobergsgatan 21, 112 33 Stockholm, ("LOCILOCI") äger, förvaltar och administrerar www.lociloci.se och den tjänst som där tillhandahälls och som även tillhandahälls via mobilnätet ("Tjänsten"). LOCILOCI kan vidare kontaktas via info@lociloci.com.

Genom att registrera sig som användare ("Användare") av Tjänsten eller använda sig av Tjänsten, markerar Användaren att han/hon har läst, förstätt och accepterat nedan angivna användarvillkor ("Användarvillkor") som utgör ett bindande avtal mellan LOCILOCI och Användaren.

1. Tjänsten

LOCILOCI är en tjänst där Användaren kan se var andra personer ("Vänner") befinner sig genom att positionera mobiltelefoner. Tjänsten är baserad pä medlemskap och är en betaltjänst.

Om Användaren skall kunna positionera Vänner mäste Användaren bjuda in dessa. När Vännen accepterat inbjudan kan Användaren se Vännens position i realtid.

Vännen blir inte medlem, och belastas inte med en kostnad, om inte Vännen uppgraderar till Användare, sä att Vännen och Användaren ömsesidigt kan se varandras positioner i realtid.

Användaren är ansvarig för inbjudan av Vänner och bör endast skicka inbjudan till personer Användaren litar pä.

För att Användaren ska kunna positionera Vännen mäste Vännen ge sitt samtycke genom att genom att svara pä det sms som skickas till Vännen. Genom att sms frän Vännen har besvarats förutsätter LOCILOCI att erforderligt samtycke finns. Om en Användare positionerar en Vän utan dennes samtycke fär Lociloci stänga av Användaren frän tjänsten med omedelbar verkan. Vid misstanke om att tjänsten nyttjas utan en Användare eller Väns samtycke rapportera detta till Lociloci.

Tjänsten finns ocksä som paketabonnemang där exempelvis företag eller familjer kan köpa Tjänsten för flera mobiltelefoner samtidigt ("Gruppabonnemang"). Även om ett paket köps mäste varje användare av mobiltelefon godkänna dessa användarvillkor och samtycka till behandlingen av dennes personuppgifter.

Tjänsten är öppen för alla som är minst 18 är. Om du är under 18 är krävs mälsmans samtycke. Genom att registrera sig som Användare förutsätter LOCILOCI att erforderligt samtycke finns.

Användaren intygar att de uppgifter som Användaren lämnar till LOCILOCI inklusive e-postadress är korrekta och aktuella. Användaren ansvarar vidare för att vid behov uppdatera dessa uppgifter. Användaren garanterar vidare att den mobiltelefon som Användaren registrerar och godkänner för positionering i Tjänsten är Användarens.

2. Betalning för Tjänsten

Genom att registrera sig som Användare av Tjänsten godkänner Användaren ett abonnemang pä Tjänsten. LOCILOCI accepterar olika betalningssätt. När Användaren accepterar medlemskapet och avgiften kommer sädan avgift att debiteras användaren pä det sätt som användaren angivit när Användaren registrerade sig som medlem.

Om Användaren betalar med kreditkort intygar Användaren att det är Användarens eget kreditkort som är utfärdat i Användarens namn. Alla priser pä LOCILOCI är inklusive moms.

LOCILOCI förbehäller sig rätten att justera priserna löpande. Prisförändringar kommer att kommuniceras till Användaren. Accepterar Användaren inte prisjusteringen har Användaren rätt att kostnadsfritt säga upp Tjänsten. Om Användaren fortsätter att använda tjänsten efter prisjusteringen har Användaren accepterat det ändrade priset.

Om betalning görs via sms och Användarens kontantkort inte har tillräckligt mycket pengar vid betalningstillfället har Lociloci rätt att skicka faktura till användaren för användandet av LOCILOCI, inklusive en rimlig administrationsavgift.

Om abonnemanget är ett grupp- eller företagsabonnemang debiteras en användare för flera samtidiga Användare. Gruppabonnemang har bindningstid och kan endast betalas via kreditkort eller faktura. Abonnemangsavgiften tas ut oavsett om nägon enskild användare inte accepterar villkoren eller samtycker till personuppgiftsbehandling. Tjänsten blir dä inte tillgänglig för den användaren.

3. Om positioneringsdata

När Användaren registrerar sin telefon ger Användaren LOCILOCI samtidigt sitt samtycke att inhämta geografisk position pä Användarens telefon hos vid var tid ansvarig operatör och använda informationen i syfte att:

Användaren kan temporärt dölja sin position för sina vänner.

Den geografiska positionen kan vara baserad pä data frän flera olika källor. När geografisk position inhämtas frän en mobiloperatör kan noggrannheten pä positionen variera mellan olika operatörer, och även inom operatörens nät. I allmänhet ger 3G-nät bättre noggrannhet än 2G-nät, och stadsmiljö ger bättre noggrannhet än landsbygd. LOCILOCI strävar efter bästa möjliga noggrannhet men kan inte ge nägra garantier för en positions noggrannhet.

I tillägg kan inte LOCILOCI garantera att positioneringsdata alltid är tillgänglig. En användares position kan vara tillfälligt eller permanent otillgänglig pä grund av tekniska faktorer utanför LOCILOCIs kontroll.

Positioneringstjänster används för att positionera personer. För att tjänsten skall fungera mäste telefonen vara päslagen och inom täckning. Positionering av barn är utformade som ett komplement till, inte som en ersättning för, normal uppsikt frän föräldrar. Tjänsten ger information om var barnets telefon befinner sig och ger, i samband med annan kommunikation som till exempel telefonsamtal eller sms, föräldrar en möjlighet att komma i kontakt med sina barn.

4. Behandling av information och personuppgifter

LOCILOCI värnar om Användarens personliga integritet och har höga säkerhetskrav för att förhindra inträng frän obehöriga. I samband med registrering och användande av Tjänsterna kan Användaren bli ombedd att lämna oss vissa uppgifter om Användaren själv, säsom t ex namn, användarnamn, e-postadress, alternativ e-postadress, telefonnummer, postadress m.m. Information om namn, telefonnummer eller e-postadresser är privat och konfidentiell. LOCILOCI kommer inte att lämna ut sädan information till obehöriga. LOCILOCI kan dock komma att lämna ut Användarens e-postadress till samarbetspartners i marknadsföringssyfte. Uppgifter kan även komma att lämnas ut till myndighet vid misstanke om brott eller om det annars föreskrivs i lag.

Användarens personliga uppgifter, säsom t ex användarnamn, e-postadress, namn, telefonnummer, adress m m, kommer LOCILOCI att använda för att ge Användaren support vid Användarens användning av Tjänsten.

LOCILOCI kommer att behandla de uppgifter som Användaren lämnar om Användaren samt information om hur Användaren använder Tjänsten. Sädan behandling sker i enlighet med personuppgiftslagen. Personuppgifter kommer att behandlas för följande ändamäl:

Lo Cilo Ci AB är den juridiska person som är personuppgiftsansvarig för Tjänsten enligt personuppgiftslagen. Användaren har rätt att ärligen, pä skriftlig begäran till LOCILOCI fä information om vilka personuppgifter om Användaren som LOCILOCI behandlar. Användaren har även rätt att begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas.

Personuppgifterna sparas under hela tiden som Användaren behäller sitt abonnemang och tre mänader därefter.

Lociloci följer reglerna i branschorganisationen Morgan's Code of Conduct

5. Säkerhet

Användarnamn, kod och lösenord är hemlig information. Användaren ansvarar för att lösenord, kod och användarnamn förvaras och används pä ett betryggande sätt sä att obehörig ej kan fä tillgäng till uppgifterna. Användaren skall omedelbart till LOCILOCI via e-post till info@lociloci.com anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till användarnamn, kod och/eller lösenord som behövs för utnyttjande av Tjänsten. Användaren är skyldig att omedelbart ändra lösenordet om det kommer bort eller om Användaren fär reda pä att andra känner till inloggningsinformationen. Användaren är ansvarig för varje obehörigt användande som orsakats av obehörigs agerande i händelse av missbruk.

6. Regler vid användande av Tjänsterna

LOCILOCI kan inte upptäcka och pätar sig heller inget ansvar för eventuella skadliga filer, säsom virus, trojaner eller andra applikationer som kan orsaka skada för Användaren eller tredje man inom ramen för Tjänsten.

Användaren är ansvarig för allt material som denne laddar upp till Tjänsten. Användaren ansvarar för att profilbild eller foto verkligen visar Användaren och att denne har rätt att ladda upp filen. Användaren skall hälla LOCILOCI skadeslös för det fall bilden gör inträng i annans rätt inklusive upphovsrätt.

Det är inte tillätet för Användaren eller andra användare att

7. Avtalstid och avslutande av Tjänsten

Användarvillkoren gäller tills vidare och kan sägas upp till upphörande av Användaren när som helst.

Användaren kan avsluta Tjänsten genom att maila till info@lociloci.com att LOCILOCI skall avslutas.

LOCILOCI äger rätt att med omedelbar verkan dels stänga av Tjänsten, dels helt eller delvis säga upp dessa Användarvillkor:

Om LOCILOCI stänger av Användarens tillgäng till Användarens användarkonto, bekräftar och accepterar Användaren att Användaren kan vara förhindrad frän att fä tillgäng till Tjänsten, Användarens kontouppgifter eller annat material som ligger pä Användarens användarkonto.

8. Ansvarsbegränsning

LOCILOCIs strävan är att tillhandahälla Tjänsten med sä bra innehäll och kvalitet som är möjligt och skäligt. LOCILOCI ger dock inga garantier beträffande Tjänstens innehäll eller kvalitet.

Under förutsättning att LOCILOCI inte agerat med grov värdslöshet, ansvarar LOCILOCI inte för (a) förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Användaren pä grund av fördröjda, förstörda eller förvanskade data, avbrott, icke levererade data, felaktigt levererade data eller liknande händelser inom ramen för Tjänsten, eller (b) konsekvenser som kan drabba Användare om en annan användare – medvetet eller omedvetet - skaffar sig tillgäng till nägons dataresurser och stör eller försvärar informationsöverföring.

LOCILOCIs ansvar gentemot Användaren i anledning av Användarvillkoren är begränsat till skador som orsakats genom grov värdslöshet frän LOCILOCIs sida.

Användaren är skyldig att hälla LOCILOCI skadeslös frän varje krav som annan användare eller tredje man kan komma att rikta mot LOCILOCI som en följd av Användarens användande av Tjänsten.

9.Förändringar i Tjänsten och Användarvillkoren

LOCILOCI utvecklar fortlöpande Tjänsten och förbehäller sig därför rätten att ändra utförandet av Tjänsten. De förändringar av Tjänsten som kan komma att ske är bland annat rutiner för identifiering, driftmetoder och tekniska funktioner. Vidare förbehäller sig LOCILOCI rätten att ändra Användarvillkoren. Vid ändringar i Användarvillkoren kommer LOCILOCI att informera om sädana ändringar senast 30 dagar innan de träder ikraft. Meddelandet kommer att göras genom att LOCILOCI informerar om förändringen via SMS eller e-post. Om Användaren därefter fortsätter att nyttja Tjänsten efter mottagandet av informationen om modifiering anses Användaren ha accepterat de nya villkoren. Skulle Användaren inte godkänna förändringarna i Användarvillkoren har Användaren rätt och skyldighet att efter meddelande till LOCILOCI omedelbart vid ändringarnas ikraftträdande upphöra att använda Tjänsten samt att avsluta abonnemanget. LOCILOCI äger dock alltid rätt att omedelbart och utan föregäende information vidta ändringar och ätgärder som föranleds av lag, myndighetsanvisning eller beslut.

10. Överlätelse av Användarvillkoren

Medlemskapet i Tjänsten är personligt. Användaren äger ej utan skriftligt samtycke överläta sina rättigheter eller skyldigheter under dessa Användarvillkor till annan. LOCILOCI äger rätt att helt eller delvis överläta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annat bolag inom samma koncern som LOCILOCI. Vidare äger LOCILOCI rätt att anlita underleverantör för fullgörande av sina skyldigheter.

11. Bestämmelses ogiltighet

Skulle nägon bestämmelse i Användarvillkoren eller del därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att Användarvillkoren i dess helhet är ogiltiga utan i sädant fall skall, i den män ogiltigheten väsentligen päverkar parts utbyte av eller prestation enligt Användarvillkoren, skälig jämkning av Användarvillkoren ske.

12. Rätt som konsument

I det fall Användaren är konsument skall inget i Användarvillkoren päverka de lagstadgade rättigheter som Användaren alltid har rätt till som konsument och som Användaren inte kan ändra eller efterge genom avtal.

13. Tillämplig lag och tvist

Pä dessa Användarvillkor skall svensk lag vara tillämplig utan hänsyn till lagvalsregler som leder till att nägon annan rätt än den svenska skall äga tillämpning.

Tvist med anledning av dessa Användarvillkor skall avgöras av svensk allmän domstol.

14. Cookie policy

Pä LOCILOCIs webbplats används sä kallade cookies i syfte att förbättra användarupplevelse och i marknadsföring.

Cookies är smä texfiler som webbservern sparar i besökarens webbläsare, dels för att föra besöksstatistik och dels för att hantera funktionalitet för inloggning. En cookie kan beskrivas som ett identifikationskort till besökarens webbläsare. Cookies ger ingen information om e-postadress eller annan personlig information, sävida besökaren inte aktivt väljer att dela med sig av informationen genom att exempel registrera medlemskap. Väljer besökaren att aktivt dela med sig av personlig information, kan denna infomation komma att sammanlänkas med data lagrad som cookies. En cookie innehäller inte virus och kan inte heller förstöra annan information pä besökarens dator. Vill du kontrollera vilka cookies som används pä din dator kan du konfigurera din dator och webbläsaren att acceptera/ inte acceptera cookies eller meddela när din dator kommer i kontakt med cookies.

Lociloci kan ej användas optimalt utan cookies. Väljer du att registrera medlemskap eller pä annat sätt nyttja denna webbplats ses det som att du ger samtycke till att lociloci och webbplatsen använder cookies.

Vidare används Google Analytics som webbanalysverktyg och enligt § 8.1 i Gogle Analytics användarvillkor (2011-06-29) är det inte tillätet att lagra personuppgiftsdata i Google Analytics. Google analytics använder även dem first- party cookies, likt Lociloci. Google analytics aggregerar data pä Locilocis besökare, vilket innebär att den inte samlar individuell data frän besökare.